Mayurasana (The Peacock Posture)

The Sanskrit word Mayur actually means Peacock. As one assumes the shape of a peacock while in this posture, it is termed as Mayurasana.  This is an importance balancing posture and care should be taken to avoid jerks. However, Peacock posture is inadvisable for women and for individuals suffering from Cervical Spondilitis.

DESCRIPTION

  1. Kneel on the ground by maintaining a width of atleast 12 inches between the knees.
  2. Place the hands and palms on the floor, with the fingers pointing backward direction. The elbows should actually touch either sides of the navel.
  3. Bend forward gently, while simultaneously stretching the legs so that the entire body is in a horizontal position and is resting on the hand with forearm being placed on the ground.
  4. Remain in that position for a few seconds and slowly fold the legs, and the knees can be placed on the ground. Now return to normal position.

BENEFITS

This is an excellent posture for toning up the digestive organs because of the pressure exerted on the intra-abdominal region. This posture is considered beneficial for individuals with diabetes, and also for those suffering from piles, constipation, obesity, dyspepsia and visceroptosis.

Add a Comment